Yeni T.T.K. na Göre İnternet Sitesi Açma Zorunluluğu

 

14 Şubat 2011 tarih ve 27846 sayılı resmi gazetede yayımlanan 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun *1524.maddesine göre tüm sermaye şirketlerinin (Anonim, Limited, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler) 01.07.2013 tarihinden sonra internet sitelerinin olması, internet sitesi olanların ise Yeni T.T.K.’ nın belirlemiş olduğu zorunlu bilgileri internet sitelerinde yayınlama mecburiyeti getirilmiştir. **(Kanunun 1524.maddesi, yürürlülük tarihi olan 01.07.2012 ‘den itibaren 1 yıl sonra yürürlüğe girecektir.) Bu kanun sayesinde ilgili kişiler, şirketlerin internet sitelerindeki kanunda belirtilen tüm bilgilere kolaylıkla ulaşabilmeleri sağlanmıştır. Amaç ise kamunun aydınlatılmasıdır. Yayımlanması zorunlu olan içerikler kısaca şunlardır;

 

D-Elektronik İşlemler ve Bilgi Toplumu Hizmetleri

İnternet Sitesi (Madde 1524)

 

a) Şirketçe kanunen yapılması gereken ilanlar.

 

b) Pay sahipleri ile ortakların menfaatlerini koruyabilmeleri ve haklarını bilinçli kullanabilmeleri için görmelerinin ve bilmelerinin yararlı olduğu belgeler, bilgiler, açıklamalar.

 

c) Yönetim ve müdürler kurulu tarafından alınan; rüçhan, değiştirme, alım, önerilme, değişim oranı, ayrılma karşılığı gibi haklara ilişkin kararlar; bunlarla ilgili bedellerin nasıl belirlendiğini gösteren hesapların dökümü.

 

d) Değerleme raporları, kurucular beyanı, payların halka arz edilmesine dair taahhütler, bunlara ait teminatlar ve garantiler; iflasın ertelenmesine veya benzeri konulara ilişkin karar metinleri; şirketin kendi paylarını iktisap etmesi hakkındaki genel kurul ve yönetim kurulu kararları, bu işlemlerle ilgili açıklamalar, bilgiler, belgeler.

 

e) Ticaret şirketlerinin birleşmesi, bölünmesi, tür değiştirmesi hâlinde, ortakların ve menfaat sahiplerinin incelemesine sunulan bilgiler, tablolar, belgeler; sermaye artırımı, azaltılması dâhil, esas sözleşme değişikliklerine ait belgeler, kararlar; imtiyazlı pay sahipleri genel kurulu kararları, menkul kıymet çıkarılması gibi işlemler dolayısıyla hazırlanan raporlar.

 

f) Genel kurullara ait olanlar dâhil her türlü çağrılara ait belgeler, raporlar, yönetim kurulu açıklamaları.

 

g) Şeffaflık ilkesi ve bilgi toplumu açısından açıklanması zorunlu bilgiler.

 

h) Bilgi alma kapsamında sorulan sorular, bunlara verilen cevaplar, diğer kanunlarda pay sahiplerinin veya ortakların aydınlatılması için öngörülen hususlar.

 

ı) Finansal tablolar, kanunen açıklanması gerekli ara tablolar, özel amaçlarla çıkarılan bilançolar ve diğer finansal tablolar, pay ve menfaat sahipleri bakımından bilinmesi gerekli finansal raporlamalar, bunların dipnotları ve ekleri.

 

i) Yönetim kurulunun yıllık raporu, kurumsal yönetim ilkelerine ne ölçüde uyulduğuna ilişkin yıllık değerlendirme açıklaması; yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle yöneticilere ödenen her türlü paralar, temsil ve seyahat giderleri, tazminatlar, sigortalar ve benzeri ödemeler.

 

j) Denetçi, özel denetçi, işlem denetçisi raporları.

 

k) Yetkili kurul ve bakanlıkların konulmasını istedikleri, pay sahiplerini ve sermaye piyasasını ilgilendiren konulara ilişkin bilgiler.

 

 

YENİ T.T.K. MADDE 1524’ E GÖRE ÖNEM ARZ EDEN KONULAR

 

  • İnternet sitesinin açılmaması, yayımlanması ya da zorunlu içeriklerin paylaşılmaması durumundan kusuru bulunan şirket yöneticileri ve yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğundadır. Ceza hükümleri ise saklıdır.

 

  • İnternet sitesindeki bilgilendirme amaçlı ayrılmış olan bölüm herkesin kullanımına açıktır. Erişim hakkının kullanılması, ilgili olmak veya menfaati bulunmak gibi kayıtlarla sınırlanamayacağı gibi herhangi bir şarta bağlanamaz. Bu ilkenin ihlali durumunda herkes engelin kaldırılması için dava açabilir.

 

  • İnternet sitesinin yayımlanan bu bilgilerin bulunduğu bölümde “tarih” ve “parantez içinde (yönlendirilmiş mesaj)” ibaresinin konulması zorunludur. Bu ibare ancak T.T.K.’nın ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca sonradan çıkarılacak olan yönetmeliğe göre değiştirilebilir.

 

  • İnternet sitesine konulan bilgiler üzerinde bulunan tarihten itibaren en az 6 ay süreyle internet sitesinde kalmak zorundadır. Aksi halde konulmamış sayılır. Finansal ve Mali tablolar için bu süre 5 yıldır.

 

  • Yönlendirilmiş mesajların basılı şekilleri Yeni T.T.K.’nın 82.maddesi gereği saklanır. İnternet sitesinde yayınlanacak olan bilgiler metin haline getirilerek şirket yönetimi tarafında tarih ve saat numarası gösterilerek noter tarafından onaylı sıra numaralı bir deftere yazılır ve yapıştırılır. Şirket bu mesajı Kanun ve Sanayi Ticaret Bakanlığının çıkaracağı yönetmelikte belirtilen usul ve şartlara uymadan değiştiremez. İnternet sitesinde yayımlanan bilgilerde değişiklik olması durumunda değişikliğe ilişkin bu işlem tekrarlanır.

 

 

İNTERNET SİTESİ AÇMAMA YA DA EKSİK BİLGİ VERME DURUMUNDA UYGULACAK CEZALAR

 

Yeni Türk Ticaret Kanunun ***562.maddesinin 12.fıkrasında internet sitesi açma konusunda aykırılık görülmesi durumunda uygulanacak olan cezalar belirtilmiştir. İnternet sitesini kanunun yürürlüğe girmesinden 3 ay içince oluşturmayan veya internet sitesi mevcut olup bir bölümünü bilgi toplumu hizmetlerine özgülemeyen anonim şirketlerin yönetim kurulu üyeleri, limited şirketlerde müdürler ve sermayesi paylara bölünmüş komandite şirketlerde yönetici olan komandite ortaklar 6 aya kadar hapis ve 100 günden 300 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Yine aynı madde uyarınca internet sitesine konulması mecburi bilgileri usulüne uygun olarak koymayan yukarıda belirtilmiş olan sorumlular için 3 aya kadar hapis ve 100 güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılırlar.

 

 

Kaynak

**6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

  (Madde *1524, Madde **1534, Madde ***562)

**http.//www.TBMM.gov.tr, T.C.Yasalar (13.01.2011) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

 Ankara: Resmi Gazete